Algemene Voorwaarden

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing die u hieronder kunt lezen en eventueel downloaden. Om onze digitale Algemene Voorwaarden te kunnen lezen heeft u het softwareprogramma Adobe Acrobat Reader nodig dat u hier gratis kunt downloaden.

Kunt u de digitale versie niet lezen of heeft u liever een exemplaar op papier? Laat het ons weten en op uw eerste verzoek zenden wij u een exemplaar kosteloos toe.Algemene Voorwaarden Romli

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden
Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden
Artikel 3 Aanbiedingen
Artikel 4 Overeenkomst
Artikel 5 Prijzen
Artikel 6 Gedeeltelijke levering
Artikel 7 Emballage
Artikel 8 Aanbetaling
Artikel 9 Vervoer
Artikel 10 Leveringstermijnen
Artikel 11 Meer- en minderwerk
Artikel 12 Wijziging van de opdracht
Artikel 13 Annuleren
Artikel 14 Reclame
Artikel 15 Garantie
Artikel 16 Retentierecht
Artikel 17 Aansprakelijkheid
Artikel 18 Overmacht
Artikel 19 Eigendomsvoorhoud
Artikel 20 Wanprestatie en ontbinding
Artikel 21 Betaling
Artikel 22 Toepasselijk recht
Artikel 23 Geschillen

____________________________________________________________________________________________

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden
- Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten door Romli, gevestigd te Winterswijk,
hierna te noemen Romli, aangegaan.
- De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden
van Romli.
- Bijzondere van de voorwaarden van Romli afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze
schriftelijk zijn overeengekomen.

____________________________________________________________________________________________

Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden
- Romli aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartijen en/of
derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
- Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid
van de algemene voorwaarden van Romli onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden
van contractpartijen en/of derden.
- Algemene voorwaarden worden slechts door Romli aanvaard onder bovengenoemde condities en
vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transaktie. Latere transakties zullen niet automatisch
wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

____________________________________________________________________________________________

Artikel 3 Aanbiedingen
- Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De opgegeven
prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van Romli, exclusief omzetbelasting en exclusief
eventuele emballage.
- Gegevens in drukwerken en/of nieuwsbrieven, schriftelijk of digitaal, verstrekt door Romli
zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht, zij binden Romli niet.

____________________________________________________________________________________________


Artikel 4 Overeenkomst

- De overeenkomst van koop en verkoop van goederen, wordt eerst bindend voor Romli door zijn
schriftelijke bevestiging.
- Elke met Romli aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende
kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling.
Opdrachtgever zal toestaan dat Romli zonodig informatie betreffende hem opvraagt.
- Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur, enz., alsmede gegevens
in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen, e.d. door Romli bij de aanbiedingen verstrekt, zijn voor hem
niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.
____________________________________________________________________________________________

Artikel 5 Prijzen
- Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende
prijzen.
- Prijslijsten en reclamematerialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Romli niet.
- Indien na de overeenkomst de prijzen van inkoop, transport, omzetbelasting e.d. verhogingen
ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden,
kunnen deze worden doorberekend.
- Indien de prijsfluctuaties meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide
partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

____________________________________________________________________________________________

Artikel 6 Gedeeltelijke levering
- Elke gedeeltelijke levering,waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde
order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig
het bepaalde in artikel `Betaling`.

____________________________________________________________________________________________

Artikel 7 Emballage
- Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid
van het gebruik van emballage is ter beoordeling van Romli.
____________________________________________________________________________________________

Artikel 8 Aanbetaling
- Romli is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 50% te vragen.
Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Romli de
overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane
aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in
ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.
____________________________________________________________________________________________

Artikel 9 Vervoer
- De verzending geschiedt op de wijze als door Romli aangegeven.Wenst de opdrachtgever een zending
anders te ontvangen, zoals o.a. door snel- of expresseverzending, dan zijn de extra kosten hieraan
verbonden voor zijn rekening.
- Kosten van retourzending zijn immer voor rekening en risico van de verzender tenzij anders overeengekomen.

____________________________________________________________________________________________

Artikel 10 Leveringstermijnen
- De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Romli schriftelijk ingegebreke te stellen.
- De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Romli zijn de
goederen te leveren.
- Wanneer bestelde of ter reparatie aangeboden goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn
niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen maximaal één maand voor zijn rekening
en risico te zijner beschikking opgeslagen.

____________________________________________________________________________________________

Artikel 11 Meer- en minderwerk
- Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
- Meer- en minderwerk voor of tijdens uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk
opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.
- Door Romli te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever
in rekening worden gebracht.

____________________________________________________________________________________________


Artikel 12 Wijziging van de opdracht
- Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens
de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon
worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
- Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering
daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Romli ter kennis zijn gebracht.
Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging
van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
- Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen
levertijd door Romli buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

____________________________________________________________________________________________

Artikel 13 Annuleren
- Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht
de door Romli reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen
de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan
Romli als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs.
Opdrachtgever is voorts verplicht Romli te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de
annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.
- Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Romli zich alle rechten voor om
volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

____________________________________________________________________________________________

Artikel 14 Reclame
- Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op
gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Romli terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien
de opdrachtgever niet binnen 2 dagen na de dag van de levering Romli wijst op gebreken, die bij grondig
onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waar-in het gekochte
is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
- Romli dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal
een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
- Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige
ingeschakeld. De kosten van deze deskundigen komen voor rekening van de partij die in het ongelijk
worden gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
- Indien reclame naar het oordeel van Romli c.q. de onafhankelijke deskundige juist is, zal hij hetzij een
billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij
de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

____________________________________________________________________________________________

Artikel 15 Garantie
- Gedurende een nader overeengekomen periode na levering verleent Romli aan de opdrachtgever
schriftelijk garantie voor materiaal- en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan. Romli zijn
garantie geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, van andere oorzaken
dan van materiaal- en fabricagefouten of indien Romli na overleg met de opdrachtgever
gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert.
- Voor alle goederen en materialen die Romli niet zelf vervaardigt verleent hij nooit meer garantie dan
door zijn leverancier aan hem wordt gegeven. Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde materialen,
doch niet op loon of uren, deze worden in rekening gebracht.
- Voorverkochte en geleverde goederen met fabrieks- resp. importeurs- of groothandelgarantie gelden
slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.
____________________________________________________________________________________________

Artikel 16 Retentierecht
- Wanneer Romli goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen
onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft ter uitvoering van de
opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Romli heeft
dit retentierecht eveneens op eerdere overeenkomsten die de opdrachtgever nog verschuldigd is.

____________________________________________________________________________________________

Artikel 17 Aansprakelijkheid
- Romli is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of
indirect gevolg van:
a-Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b-Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door
of vanwege hem te werk zijn gesteld;
c-Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
d-Normale slijtage en/of verkleuring aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
e-Enige andere van buiten afkomende oorzaak.
- Romli is slechts aansprakelijk, voorzover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde,
voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of
eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voorzover ontstaan door schuld van Romli of van
hen, die door Romli te werk zijn gesteld.
- Romli zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever
te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

____________________________________________________________________________________________

Artikel 18 Overmacht
- Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door
derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer,
oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen,
verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Romli of de opdrachtgever, niet of niet
tijdige levering van goederen door leveranciers van Romli, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke
mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in
het bedrijf of in de middelen van vervoer van Romli, dan wel in de middelen van vervoer van derden,
het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden
meebrengen, leveren voor Romli overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot
levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook
genaamd kan doen gelden.
- Romli is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de
koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone
omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

____________________________________________________________________________________________

Artikel 19 Eigendomsvoorhoud
- Zolang Romli geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot
de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Romli.
- Romli heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige
opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt
of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
- Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever
verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
____________________________________________________________________________________________

Artikel 20 Wanprestatie en ontbinding
- Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds ingebreke
zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
- Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Romli ingeval van wanprestatie het rechthebben
de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechtelijke tussenkomst als
ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze.
- De in het vorig lid van dit artikel vermelde rechten heeft Romli eveneens, indien de opdrachtgever in staat
van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance
van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen,
zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of
indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen,
die Romli op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

____________________________________________________________________________________________

Artikel 21 Betaling
- Betaling dient contant te geschieden na de indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
- Romli is gerechtigd indien de betaling van de verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem
is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf
de dag van verzending van de facturen.
- Romli is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel
gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen,waaronder begrepen
de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtdeurwaarder en incassobureau.
- De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een
minimum van 75,00 Euro.Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor
juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Romli zich heeft verzekerd van de hulp van een
derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

____________________________________________________________________________________________

Artikel 22 Toepasselijk recht
- Op alle door Romli gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het
Nederlandse recht van toepassing: deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in
Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

____________________________________________________________________________________________

Artikel 23 Geschillen
- Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen
de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de woon- c.q. vestingsplaats
van Romli, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voorzover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.


(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2015 - 2022 ROMLI.NL | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel